Autumn Day

Autumn Day, Ben Dolman 2015 - 10x8 B&W Negative [Cooke XVa 476mm]


Autumn Day, Ben Dolman 2015 - 10x8 B&W Negative [Cooke XVa 645mm]